Miljø og bærekraftig utvikling

Bygg –og anleggsbransjen etterlater seg et stort klimaavtrykk som bransjen selv har et ansvar for å krympe. BNL anslår at opptil 15 prosent av de norske klimagassutslippene er knyttet til verdikjeden bygg og anlegg. Globalt er tallet mye høyere.

Vi i Ruta Entreprenør skal ta del i det grønne skiftet og har utarbeidet en bærekraftstrategi.

lkø

løkl

Alle våre ansatte og samarbeidspartnere skal trives på jobb, ha muligheten til utvikling og ha anstendige arbeidsforhold. Mer om Rutas arbeid med HMS, åpenhetsloven og mangfold under HMS og Samfunnsansvar.

Sammen med rådgiverne i BDO, jobber Ruta med å oppfylle fremtidige krav i bærekraftdirektivet (CSRD). For 2022 er det laget en enklere bærekraftsrapport.

Styrking av miljøarbeidet

Ruta Entreprenør anerkjenner det faktum at vår virksomhet har negativ påvirkning på det ytre miljøet og bidrar til klimaendringer, både direkte gjennom vår egen aktivitet og indirekte gjennom vårt samarbeid med leverandører, underentreprenører og andre samarbeidspartnere.

Vi jobber for å kontinuerlig redusere miljøfotavtrykket vårt, og setter oss konkrete miljømål.

Den beste måten å redusere klimagassutslipp på er å ta vare på det vi har, i stedet for å alltid lage nytt. I Trondheim har Ruta en egen avdeling for rehabilitering av bygg, eller byggfornyelse som vi kaller det. Vi er stolte av vår satsning på dette området!

Generelt skal Ruta jobbe for å redusere miljøfotavtrykket gjennom redusert bruk av betong, øke %-andel lavkarbonbetong, industrialisering og miljøbevisste materialvalg.

Ruta har erfaring fra fossilfrie byggeplasser, byggeplasser med utslippsfri byggvarme/tørk og utslippsfrie bygg i driftsfase. Vi skal aktivt øke vår kunnskap og følge med i utviklingen på disse områdene videre!

Ruta har signert en rammeavtale med Sirk AS. Avtalens hovedformål er å sikre at materialer og byggevarer ikke forsvinner fra markedet som avfall, men jobbe for mer ombruk. Sirken skal jobbe proaktivt for å etterstrebe reduksjon av antall tonn avfall i prosjekter. I tillegg til å tilby videresalg av overskuddsvarer, tilbyr de også ombrukskartlegging før rivearbeid. Dette er helt i tråd med nye krav til ombruk iht TEK17. Det vil også hjelpe oss med å nå våre krav og interne mål til reduksjon av avfall.

Dersom ombruk internt eller eksternt ikke er mulig, er materialgjenvinning neste prioritet. Vi jobber med å øke andelen avfall til materialgjenvinning gjennom dialog og samarbeid med avfallsentreprenør, opplæring på byggeplass og gode prosjekterte løsninger for bygget. Vi er også på jakt etter gode returordninger til leverandør/produsent.

Verktøy og rutiner:

  • Miljøoppfølgingsplan er standard på de fleste prosjekter
  • Dalux Field for registrering og oppfølging av avvik og kontroller
  • Cobuilder Collaborate med produktliste og stoffkartotek. Varsler ved avvik og gir oss mulighet for enkel substitusjonsvurdering.
  • Cobuilder Collaborate gir dokumentasjon på lavemitterende materialer og fravær av stoffer på A20-listen (helse- og miljøfarlige stoffer).
  • Dedikert HMS-koordinator på byggeplassen følger opp daglig.
  • HMS-leder utfører jevnlige kontroller og følger opp måltallene månedlig.
  • Oppstartsmøte med klargjøring av alle miljø-rutiner, og gjennomgang av miljøoppfølgingsplan (MOP).

Vi rapporterer våre miljøprestasjoner i en årlig miljørapport til stiftelsen Miljøfyrtårn. Ruta Entreprenør er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift, og er medlem av Grønt Punkt Norge. Vi har også et langsiktig mål om at vårt miljøstyringssystem skal bli sertifisert etter ISO 14001.

Se sertifikat og medlemsbevis under Godkjenninger