HMS og Samfunnsansvar

Byggebransjen er en risikofylt bransje. Det er Ruta Entreprenør sin målsetning at alle som jobber på våre byggeplasser skal kunne gå uskadet hjem fra jobb – hver dag. Derfor setter vi sikkerheten først, og har en nullvisjon i dette arbeidet. Vi tror ikke at ulykker bare skjer, men at de har årsaker som kunne vært unngått. Vi jobber kontinuerlig og målrettet med å styrke sikkerhetskulturen.

Våre ansatte er Ruta Entreprenørs viktigste ressurs. Investering i helse, trivsel og kompetanse på arbeidsplassen lønner seg, både for den enkelte arbeidstaker og for Ruta Entreprenør som bedrift. Vi har derfor sterkt fokus på kontinuerlig utvikling av våre medarbeidere, jevnlige medarbeiderundersøkelser, sosiale og fysiske tilbud gjennom Ruta Vel, og kursing gjennom Ruta Skolen. Vi skal være en inkluderende arbeidsplass som er helt uten noen form for mobbing eller trakassering. Eventuelle avvik fra dette skal behandles raskt og profesjonelt slik våre rutiner tilsier.

Alle arbeidere på våre byggeplasser skal ha forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår, som skal være i samsvar med gjeldende lovverk. Dette er spesielt aktuelt for utenlandsk arbeidskraft, og i Ruta Entreprenør er vi bevisst på at dette er en del av vårt samfunnsansvar. Gjennom et tett samarbeid med Arbeidstilsynet og utvidet bruk av kontroll før kontrahering og på-se-plikt underveis, vil vi forsterke vår innsats for å sikre at alle i vår verdikjede har anstendig arbeid.

Åpenhetsloven:

Ruta Entreprenør er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1.juli 2022. Loven gir strengere krav til virksomheter om åpenhet og ansvarlighet for å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold, både internt i egen virksomhet og i leverandørkjeden.
Rutas ledelse, sammen med styret, har etablert en plan for å sikre at vi er i samsvar med åpenhetslovens krav til aktsomhetsvurdering og offentlig redegjørelse.

Per i dag har Ruta følgende rutiner:

 1. Innkjøpsprosedyrer med kontroll og evaluering av underentreprenører og leverandører
 2. Generelle Bestemmelser med etiske retningslinjer legges ved kontrakt
 3. Rutiner for på-se-plikt på byggeplass
 4. Bruk av Cobuilder Collaborate gir mulighet for å se leverandørkjeden på byggeplass og hvilke stoffer og produkter de leverer.
 5. Vi bruker kjente, norske leverandører når vi kan
 6. Årlig Miljøfyrtårn-rapportering
 7. Pågående samarbeid med BDO for å sikre samsvar med regelverk knyttet til åpenhetsloven og bærekraftsrapportering

Redegjørelsen fra Ruta Entreprenør etter aktsomhetsvurderinger finner dere her: Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger 2024 – åpenhetsloven

For henvendelser knyttet til åpenhetsloven, vennligst skriv en epost til miljø – og bærekraftsleder: victoria@ruta.no.

Målsetning:

0

Ingen skader med fravær!

H-tall = 0 på Rutas prosjekter

8

Minst 8 rapporterte HMS-avvik per 1000 t

– For å avdekke potensielt alvorlige forhold

4/5

Medarbeidere som trives og får økt kompetanse

Score på minst 4 av 5

5/6

Byggherre og UE meget fornøyd med våre HMS-holdninger

Score på minst 5 av 6

Styrking av mangfold og faglærte i byggebransjen:

Forskning viser at en balanse mellom kjønnene, og en kombinasjon av eldre og yngre på arbeidsplassen, bidrar til godt arbeidsmiljø

Byggebransjen trenger flere lærlingplasser og flere faglærte. Ruta tar sin del av ansvaret og bestreber å ha lærlinger til enhver tid i bedriften.
Vi legger til rette for at ansatte skal trives og fortsatt ønske å bli hos oss helt til oppnådd pensjonsalder

Målsetninger:

25%

Kvinneandel på minst 25 % av
nyansatte funksjonærer

10%

Andel lærlinger på minst 10%

Gjelder Rutas yrkesarbeidere.

Verktøy og rutiner for måloppnåelse:

 • Vi benytter Dalux Field i avvikshåndtering, sikker-jobb-analyser, vernerunder og mannskapsregistrering med informasjon om HMS-reglementet på byggeplassen.
 • Cobuilder Collaborate med produktliste og stoffkartotek. Varsler ved avvik og gir oss mulighet for enkel substitisjonsvurdering.
 • Dedikert HMS-koordinator på byggeplassen følger opp daglig.
 • HMS-leder utfører jevnlige kontroller og følger opp måltallene månedlig.
 • Oppstartsmøte med klargjøring av alle HMS-rutiner.
 • Jevnlige fokuskampanjer rettet inn mot HMS-forhold på byggeplass
 • Kursing av HMS-koordinatorer minst én gang i året, inkludert 1.hjelpskurs