RUTA bygger nytt helsebygg for Trondheim kommune

Ruta Entreprenør og Trondheim Kommune signerte 29. mars intensjonsavtalen om bygging av Dragvoll 2 helse- og velferdssenter. Kontraktens verdi er på cirka 345 millioner eks. mva. Det nye senteret‏‏‎‪‪‎‎‎‎‏‪‏‏‪‏‏‎ skal bygges sammen med eksisterende helse- og velferdssenter på Dragvoll. Partene starter nå en samhandlingsfase for å løsningsoptimalisere prosjektet.

Ved ferdigstillelse vil nybygget inneholde 96 nye sykehjemsplasser, inkludert en avdeling for yngre demente. Totalt omfatter prosjektet et nybygg over fire etasjer pluss parkeringskjeller på totalt 12 315 m2. Prosjektet er tenkt gjennomført som utslippsfri byggeplass og skal dokumenteres i henhold til BREEAM-NOR v6.0 «Very good».

Ruta har lang og bred erfaring med bygging av helsebygg og vil ved overlevering i 2025 ha bygd omsorgsboliger og helsehus kontinuerlig i 11 år.

Administrerende direktør i Ruta Entreprenør, Rune Storm, ser frem til ett nytt samarbeidet med Trondheim kommune;

 «Dette er et viktig prosjekt for både Ruta og Trondheim kommune. Trondheim kommune trenger flere sykehjemsplasser for å møte eldrebølgen og helse- og omsorg er en prosjektkategori vi i Ruta har lang og god erfaring med. Vi ser frem til å benytte denne kompetansen i utviklingen av prosjektet i samarbeid med Trondheim Kommune».  

Også prosjektleder for Trondheim Kommune, Gunhild Brandtzæg Arnstad, var glad for at avtalen nå er signert og ser frem til å styrke tilbudet til de eldre i kommunen.

«Trondheim kommune vil oppleve stor vekst i antall eldre framover. Det er derfor viktig at kommunen er godt rustet til de framtidige endringene i demografien. Utvidelsen av Dragvoll helse- og velferdssenter vil løse utfordringen knyttet til kommunens behov for interimsykehjem, samt erstatte uhensiktsmessige sykehjemsplasser. Det er derfor et veldig viktig prosjekt for Trondheim kommune.

Trondheim kommune har høye ambisjoner, både når det gjelder innhold og kvalitet i våre formålsbygg, men også på området klima- og miljø. Vi ser fram til å starte en spennende og utfordrende prosess basert på godt samarbeid og tillit. Vi er trygge på at vi, sammen med Ruta Entreprenør, skal skape en god felles plattform for samhandling som utgangspunkt for videre utvikling av prosjektet».