Miljøpolicy Ruta Entreprenør AS

PK6A7968Ruta Entreprenør anerkjenner det faktum at vår virksomhet har påvirkning på det ytre miljøet og bidrar til klimaendringer, både direkte gjennom vår egen aktivitet og indirekte gjennom vårt samarbeid med leverandører, underentreprenører og andre samarbeidspartnere. Vi ønsker derfor å ta ansvar for miljøet og den påvirkningen vår virksomhet utøver på det.

Som et absolutt minimum skal vi overholde de lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldende. Vi ønsker likevel å gjøre det bedre enn dette. Vi har derfor forpliktet oss til å kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner i prosjektene og i våre produkter og tjenester, ved aktivt å forebygge negativ miljøpåvirkning.

Vi skal hvert år rapportere våre miljøprestasjoner i en årlig miljørapport til stiftelsen Miljøfyrtårn. Ruta Entreprenør er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift, og er medlem av Grønt Punkt Norge. Vi har også et langsiktig mål om at vårt miljøstyringssystem skal bli sertifisert etter ISO 14001.

 

Ruta Entreprenør har et løpende miljøfokus i alle våre prosjekter, spesielt innen følgende områder:

  • Avfallshåndtering
  • Rent Tørt Bygg-metodikk
  • Minimere støv- og støybelastning på nærmiljøet til byggeplassene

 

Våre miljømål er:

  • Årlig sorteringsgrad for avfall på minst 75 %
  • Sørge for at alt farlig avfall tas hånd om på riktig måte
  • Årlig økning i antall leverandører og underentreprenører med miljøsertifisering
  • Påvirke våre leverandører, samarbeidspartnere, underentreprenører og kunder til å ta ansvar for miljøet bl.a. gjennom å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.
  • Minst 5 000 km kjørt med el-bil årlig

BÆREKRAFTIG
UTVIKLING

I Ruta er vi vårt samfunnsansvar bevisst. Dette betyr at vi må bidra til en bærekraftig utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov. På bakgrunn av dette har vi valgt oss ut fem av FN sine bærekraftsmål:

Gjennom økt fokus på bærekraft er noen av våre mål

Alle våre ansatte og samarbeidspartnere trives på jobb, ha mulighet til utvikling og ha anstendige arbeidsforhold.
Aktivt øke vår kunnskap og følge med i utviklingen for å oppnå avfallsfrie, fossilfrie, og utslippsfrie byggeplasser i fremtiden.
Vår arbeidsstyrke skal minimum inneha kvinneandel på 25% og andel lærlinger på 5% innen 2025.
Utvikle og utvide vår kompetanse for gjenbruk av eksisterende bygningsmasse.Redusere avfallsmengde på nybygg til 20 kg/m2 innen 2026.
Legge til rette for at ansatte skal kunne bli hos oss til oppnådd pensjonsalder.
Heve sorteringsgrad av avfall fra 90% til 100% innen 2031.
Jobbe for å redusere CO2-avtrykket gjennom å redusert bruk av betong, øke %-andel miljøbetong, industrialisering og miljøbevisste materialvalg.